Historie OA Bučovice

Obchodní akademie v Bučovicích má již více než 60letou tradici. Škola prošla od svého vzniku významnými změnami, a to jak z hlediska názvu, struktury učebních plánů, tak i svým umístěním.

Počátky

V roce 1952 založilo Ministerstvo zemědělství v Bučovicích zemědělskou školu s ekonomickým zaměřením. Jejím úkolem bylo urychleně vyškolit účetní pro vznikající jednotná zemědělská družstva. Byla to dvouletá Zemědělská účetnická škola. Podle zkratky ZÚŠ se mezi občany ještě dlouho vžilo její pojmenování „zúška". Studium bylo zakončeno zkouškou před komisí. V roce svého otevření sídlila improvizovaně v jednom z hospodářských objektů místního zámku. Ministerstvo zemědělství vyčlenilo peněžní prostředky na výstavbu nové budovy zemědělské školy, která měla stát v areálu dnešních základních škol.To bylo v období, kdy se v celém státě realizovala školská reforma, jejímž výsledkem měla být jednotná škola. Devítiletá základní škola a gymnázium byly včleněny do jedenáctileté střední školy (8+3). Tehdejší okresní i městské orgány v Bučovicích rozhodly, že jednotná škola bude umístěna v nově budovaném areálu nad Kalvárkou. Výstavba se však opožďovala a na dokončení chyběly peníze. Po dohodě obou ministerstev a se souhlasem města i ředitelů obou škol převedlo Ministerstvo zemědělství peníze určené na výstavbu zemědělské školy Ministerstvu školství. To je využilo na dostavbu areálu. Historická budova gymnázia, včetně pozemků, byla náhradou převedena do majetku Ministerstva zemědělství a využita pro účely zemědělské školy.

Rozvoj školy

Po dokončení části areálu dnešní ZŠ 710 se škola v roce 1953 přestěhovala do historické budovy gymnázia. Prvním ředitelem se stal dr. ing. Jaroslav Šamšula, zemědělský odborník, prozíravý organizátor i pedagog, rodák ze Šlapanic u Brna, a byl jím až do roku 1959, kdy jej vystřídal na tři roky Ing. Jaroslav Daněk, do té doby ředitel Zemědělské učňovské školy ve Valašských Kloboukách. To už došlo ke dvěma změnám názvu – 1956 na Střední zemědělskou školu (ZTŠ) s oborem účetní evidence a v roce 1961 na Střední zemědělskou technickou školu (SZTŠ) s oborem ekonomika zemědělství. Byla posílena výuka ekonomických předmětů. První studenti čtyřletého denního studia s maturitou nastupují na školu v roce 1956. Na škole studovali na přelomu padesátých a šedesátých let i absolventi jedenáctileté střední školy (první maturanti jsou z roku 1958) a až do počátku 90. let bylo na škole i studium při zaměstnání. V letech 1961 – 1985 působí ve funkci ředitele Ing. Josef Malinka, do té doby zástupce ředitele SZTŠ v Moravské Třebové, který se značnou měrou zasloužil o rozvoj školy i přes nejrůznější tlaky na její zrušení. Mimo jiné má zásluhu o vybudování školního hřiště v 70. letech, o založení botanické zahrady a o vybudování přístavby (dnešní domov mládeže) v roce 1983. Výuku ve škole zajišťoval stmelený kolektiv pedagogů, ochotných věnovat osobní volno studentům v mimoškolní zájmové činnosti.

80. – 90. léta

Od poloviny sedmdesátých let se na škole objevuje další obor – všeobecná ekonomika. V roce 1981 je škola převedena do skupiny středních ekonomických škol. Má název Střední ekonomická škola (SEŠ) s obory všeobecná ekonomika a ekonomika zemědělství a výživy. Od roku 1985 vykonává funkci ředitele Mgr. Josef Palát, učitel na této škole, rodák ze Stropešína u Náměště nad Oslavou. Až do roku 1990 má škola celokrajský charakter. Studují zde žáci až z 12 okresů tehdejšího Jihomoravského kraje. V osmdesátých letech má škola nejvíce studentů. Navštěvuje ji až 360 žáků denního studia a 100 studentů studia při zaměstnání. Součástí školy je domov mládeže s 250 studenty, ubytovanými v budově na náměstí Komenského (do roku 1960 zde sídlil okresní národní výbor) a v přístavbě školy z roku 1983. Od šk. roku 1990/91, kdy se mění střední ekonomické školy automaticky na obchodní akademie, má škola název Obchodní akademie a střední zemědělská škola v Bučovicích. Od roku 1995 se jmenuje Obchodní akademie Bučovice.

Změna budovy

Po listopadu 1989 dochází v životě školy k významné změně. Vedení gymnázia uplatnilo nároky na budovu školy v Součkově ulici, která byla postavena jako reálné gymnázium. Díky podpoře vedení města je budova v roce 1992 gymnáziu vrácena. Město však chce zachovat i ekonomickou školu, a proto je v roce 1991 zahájena adaptace budovy domova mládeže na Komenského náměstí pro podmínky školní výuky. 

Rekonstrukce a modernizace školy

V roce 1992 se stává ředitelem Mgr. Jiří Horák, do té doby učitel na této škole. Jeho prvním úkolem je přemístění školy a zahájení výuky v nových prostorách v září 1992. Škola ztrácí svůj celokrajský charakter, poněvadž obchodní akademie jsou otevírány v každém větším městě. Pro nezájem studentů zaniká v roce 1995 obor ekonomika zemědělství. Klesá tedy počet ubytovaných žáků a mohou pokračovat rekonstrukce a opravy budovy. Od roku 1993 byl celý severní sektor postupně upraven na odborné učebny a vybaven počítači, byly opraveny střechy a rekonstruována kuchyň s jídelnou. V roce 1995 byla dokončena tělocvična a opraveny fasády. V roce 1997 byly formou půdní vestavby vybudovány další učebny. Tím byla zásadní rekonstrukce školy ukončena. V roce 1999 byl areál školy zvětšen zasypáním části jezírka vedle budovy. Nyní se tam nachází hřiště se šotolinovým povrchem..

Sloučení Obchodní akademie Bučovice s Gymnáziem Bučovice v roce 2012

Rozhodnutím zastupitelstva JMK vznikl od 1. července 2012 nový právní subjekt s názvem Gymnázium a Obchodní akademie Bučovice, se sídlem na Součkově ulici č. 500. Ředitelem školy se stal Mgr. Jiří Vlček. Obchodní akademie Bučovice má každý rok povoleno nabírat jednu třídu denního studia místo dosavadních dvou.

Stěhování do budovy gymnázia na Součkově ulici v září 2016

V úterý dne 20. září 2016 začala výuka žáků OA v adaptovaných prostorách v budově gymnázia na Součkově ulici. Výjimkou jsou počítačové předměty a tělesná výchova. Jejich výuka probíhá i nadále v budově na Komenského náměstí 211. V průběhu šk. roku 2017-18 dojde k vybudování školní jídelny a dalších učeben a kabinetů v přístavbě na Součkově ulici.